ยินดีต้อนรับสู่การจัดการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สร้างบทเรียน

สร้างบทเรียนสำหรับผู้เรียน

ประเมินวัดผล

ประเมินวัดผลการเรียนรู้ออนไลน์

สำเร็จการเรียนรู้

ได้รับผลการประเมินวัดผล เป็นรูปธรรม

เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ สิ่งต่าง ทั้งบทเรียน และฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง

ออกแบบบทเรียน

ผู้สอนสมารถออกแบบ บทเรียนสำหรับการเรียนการสอนด้วยตัวเองในรูปแบบสื่ออย่างง่าย ภายใต้รูปแบบที่ระบบกำหนด

ง่ายต่อการใช้งาน

สร้างความง่ายให้กับผู้เรียน และผู้สอน ในการจัดการบทเรียนตลอดจนการวัดผล

025448171

mooc@pnru.ac.th

PNRUmooc